Members

MEMBERS
HOME ABOUT MEMBERS
We have a total of 105 members, include the teachers, doctors and research fellows from TMU and three related hospitals.
Staff

Director – Chiang, Yung-Hsiao

Director of Neuroscience Research Center, TMU

Professor, Department of Surgery, School of medical, TMU

Vice Superintendent, Taipei Medical University Hospital

Attending Physician, Division of Neurosurgery, Taipei Medical University Hospital

Vice Director – Timothy Lane

Vice Director of Neuroscience Research Center, TMU
Consultant, Brain and Consciousness Research Center, TMU
Professor, Graduate Institute of Mind, Brain and Consciousness

CEO – Wang, Jia-Yi

CEO of Neuroscience Research Center, TMU

Honorary Professor, Graduated Institute of Medical Science, College of Medical, TMU

Research fellow, Taipei Medical University Hospital

Secretary – Huang, Chu Ning

Secretary of Neuroscience Research Center, TMU

Research teams

NeuroImage

Team Leader:Chen, Cheng-Yu
Members:Chang, Kang-Wei 、Peng, Syu-Jyun、Li, Yi-Tien

Brain & Consciousness

Team Leader:Lane, Timothy
Members:Tseng, Philip、Wu, Chang-We、Hsu, Tzu-Yu、Myung, Jihwan 、Duncan, Niall、Dahl, Christoph、Magioncalda, Paola、Martino, Matteo、Park, Hyeong-Dong

Vascular Dementia

Team Leader:Hu, Chaur-Jong
Members:Hu, Han-Hwa、Kuo, Terry Bo-Jau、Huang, Li-Kai、Chan, Lung、Hsieh, Yi-Chen、Fang, Yao-Ching、Chi, Nai-Fang、Yang, Chih-Hao

Retinopathy

Team Leader:Cheng, Yu-Wen
Members:Hsiao, George、Li, Ching-Hao、Lin, Fan-Li、Tsai, Chi-Hao、Tseng, Ching-Li、Liu, Yi-Min、Ho, Jau-Der

TBI

Team Leader:Chiang, Yung-Hsiao
Members:Chang, Wen-Chang、Barry Hoffer、Wang, Jia-Yi、Ma, Hon-Ping、Yang, Che-Ming、Chuang, Jian-Ying、Chou, Szu-Yi、Kao, Tzu-Jen、Wu, John Chung-Che、Chen, Kai-Yun、Liao, Kuo-Hsing、Hsu, Tsung-I、Chen, Chih-Chung、Lin, Li-Forg、Lai, Jing-Huei

Peripheral Neurophysiology

Team Leader:Sung, Jia-Ying
Members:Lin, Jian-He、Jowy Tani、Chen, Cheng-Yi

Child Development

Team Leader:Chen, Yi-Hua
Members:Lo, Yu-Chun、Tseng, Sung-Hui、Jasmine Chao, Hsing 、Chien, Ling-Chu、Lee, Yi-Chao

Platelet Neurotrophins for Neurorestorative Biotherapy

Team Leader:Thierry Burnouf
Members:Chuang, Er-Yuan

Sleep Medicine

Team Leader:Lee, Hsin-Chien
Members:Lin, Herng-Ching、Chung, Min-Huey、Huang, Shou-Hung、Wu, Dean、Huang, Chih-Shan、Chang, Hung-Ming、Chiu, Hsiao-Yean、Chuang, Hsiao-Chi、Kang, Jiunn-Horng、Hwang, Ling-Ling、Liu, Wen-Te、Hsieh, Szu-I、Yang, Chih-Hao、Wu, Chang-We

Neural Rehabilitation

Team Leader:Lai, Chien-Hung
Members:Peng, Chih-Wei、Chen, Shih-Ching、 Lin, Yen-Nung、Lin, Chueh-Ho

Sng Pain

Team Leader:Lin, Jian-He、Lo, Yu-Chun、Chiu, Hsiao-Yean

Potential research teams
College of Nursing

Members:Kuo, Shu-Yu 、Chang, Pi-Chen

Parkinson disease/ALDH

Members:Yeh, Tu-Hsueh、Huang, Hui-Yu

Stroke

Members:Sheu, Joen-Rong、Hsieh, Cheng-Ying、Hsu, Ming-Jen、Lu, Wan-Jung

Psychiatry

Members:Chen, Chun-Hsin、Lu, Mong-Liang、Chung, Kuo-Hsuan、Tsai, Shang-Ying

Brain-Gut-Microbiota

Members:Chiou, Hung-Yi、Huang, Shih-Yi、Lee, Hsin-Chien、Ruby Liu、Chen, Chun-Hsin、 Hong, Chien-Tai、Bai, Chyi-Huey 、Liu, Yen-Lin

The Ph. D. Program for Neural Regenerative Medicine

Members:Ko, Chiung-Yuan、Huang, Chi-Chen、Wu, Lien-Szu、Shen, Che-Kun James

RESEARCH CENTER FOR NEUROSCIENCE